Julia Fox namorou Kanye West para deixar Kim Kardashian em paz